ایرانیـــــــــــان در رومانی

      تعداد ایرانیــان در رومانی  درحال حاضر نزدیك به 3000 نفراست. این افراد بیشــــتر در شهرهای بزرگ رومانی ساكن می باشند. ایرانیان مقیم رومانی شامل پزشـــکان ، تجار، صاحبان صنــــایع ودانشـجویان هستند. اغلب شهروندان ایرانی مقیـــم رومانی بعد از تحولات این كشور در سال 1989 وارد این کشــــورشده و اقامت گزیده اند. برخی از شركت های ایرانی بطور فعال در تحولات اقتصـادی رومانی نقش آفرینی می كنند. دانشجویان ایرانی نیز اغلب دررشته های پزشكی ومهندسی تحصـــیل می كنند. هم اكنون مدرسه توحید ایرانیان در  بخارست، منطــــقه دو خیابان سولتوزولویی شماره ده (Bucuresti,str.Soltuzului nr.10 sector 2 ) فعال می باشد و درمناسبتهای دینی و مذهبی در این مكان مراســـم برگزارمی گردد. ایرانیان مقیم رومانی در بسیاری ازبرنامه های فرهنگی ملی ومذهبی شرکت فعــــــال دارند و درشهریور 1390 با برگزاری اولین انتخابات داخلی، هیات امناء محبان اهل بیت (ع) ایرانیان مقیم رومانی را پایه گذاری نمودند. این هیات امنا با تدوین اساسنــامه ای اغلب مراسم و برنامه های دینی و فرهنگی از جمله برگــزاری مراسم ماه محرم ، ماه مبارك رمضان، اعیاد، جشن ها و مناسبت ها و فعالیت های ملی و مذهبی را برای شهـــروندان ایرانی مقیم رومانی برنامه ریزی و هدایت می كند.

در بخارست یك فروشگاه ایرانی  تحت عنوان فروشگاه زمزم به آدرس زیر وجود دارد.

Magazin Zam-Zam
Calea Mosilor, intersectie cu Str. Cenuseresei

همچنین چندین رستوران و سالن غذا خوری به آدرس زیر وجود دارد.

Restaurant Persia
Str. Avalansei nr.21
Tel: 0213303010

Restaurant Diamond
Sos. Vergului nr.14
Tel: 0212550243

 Restaurant Hamid
Bd. Lacul Tei, Str. Turnul Eiffel nr.3

 Restaurant Casa Persia
Sos. Pandurilor - langa Casa Latina